این واحد صنفی پروانه کسبه خود را از هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گشور – شهرستان آستار ا تحادیه صنفی فروشندگاه پوشاک به نام ناصر پناهی دریافت کرده و اعتبار آن از تاریخ 1393/11/16تا تاریخ 1398/11/16 می باشد  در تصویر قابل رویت می باشدآدرس:

آستارا - بازارچه ساحلی - نبش بلوک 35 - پلاک  682

تلفن تماس   09115493293